Dane finansowe | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Dane finansowe

-A +A
WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tys.zł)
2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
114 708 113 938 97 792 141 328 126 325
Zysk (strata)
na działalności operacyjnej
3 483 4 205  -2 976 5 476 -6 788
Zysk (strata) brutto 2 230 5 521 -4 070 4 869 -7 116
Zysk (strata) netto 1 701 4 074 -3 341 3 763 -3 958
Aktywa razem 103 254  122 391  111 169 112 124 105 374
Aktywa obrotowe 55 755 64 039 51 484 57 169 61 595
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
50 883 54 059 47 662 45 276 42 556
Zobowiązania długoterminowe 19 797  20 697 6 949 7 549 16 058
Zobowiązania krótkoterminowe 28 063  33 362 40 713 37 727 26 498
Kapitał własny 50 884 67 581 63 508 66 849 62 818
Kapitał zakładowy 732 732 732 732 732
Liczba akcji (szt.) 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0 0

Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A. 

 

Rentowność sprzedaży 2018 2017 2016 2015  2014 
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,5% 3,58% -3,42% 2,6% -3,1%
           
Wskaźnik płynności bieżącej
(current ratio)
2018 2017 2016 2015 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,7 1,92 1,26 2,0 2,3
           
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 2018 2017 2016 2015 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,45 0,44 0,43 0,40 0,40
           
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2018 2017 2016 2015 2014
zysk netto/aktywa ogółem 1,7% 3,3% -3% 3,4% -3,7%