Ład korporacyjny | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Ład korporacyjny

-A +A

Dobre Praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, stosujemy się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. 

 

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania ładu korporacyjnego w Arcus S.A. Raport ten stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

Jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości systemem EBI - raport bieżący na ten temat.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.

Link do zbioru zasad: 


Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

GPW Dobre Praktyki Arcus 2016

 

Dokumenty Korporacyjne:

Regulamin_Rady_Nadzorczej

Regulamin_Zarządu_ARCUS

Statut Arcus S.A. - tekst jednolity lipiec 2017

Udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki

Regulamin Komitetu Audytu Arcus S.A.

„Zgodnie ze Statutem Spółki, (na co pozwala Art. 146.§1. Ksh ), wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która rok rocznie wybiera uprawnionego audytora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przestrzegając zasady, że zmiana powinna następować przynajmniej co 5 lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się przede wszystkim zmianę kluczowej osoby podpisującej opinię i raport ”.